Algemene Voorwaarden

“De Vlotte Vloot” te ‘s-Hertogenbosch

 

DEFINITIES:

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Onderneming: “De Vlotte Vloot” , K.v.K. KVK 17202588.

Verhuurder: “De Vlotte Vloot” , K.v.K. KVK 17202588 , die bedrijfsmatig een Vaartuig tegen betaling ter beschikking stelt;

Consument: natuurlijke persoon (minimaal 21 jaar) die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Zakelijke Klant: iedere natuurlijk – en/of rechtspersoon, die staat ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel of enig ander handelsregister en die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

Vaartuig: een (register-)goed van De Vlotte Vloot dat is ingericht om op het water te verblijven en zich daarop te bewegen, inclusief de daarvan deel uit makende uitrustingsstukken, elektronica, inventaris en verdere toebehoren.

Huurder: de consument of Zakelijke Klant die tegen betaling een of meer (register-)goederen van Verhuurder in gebruik krijgt op grond van de huurovereenkomst;

(Huur)overeenkomst: onder (huur)overeenkomst wordt verstaan de overeenkomst in de zin van artikel 7:201 Burgerlijk Wetboek waarbij De Vlotte Vloot zich jegens een Consument of Zakelijke Klant als Huurder verbindt tot het tegen betaling voor een bepaalde duur in gebruik geven van een Vaartuig zonder schipper of Vaartuig (rondvaartboot) met schipper.

Inventarislijst: lijst van de bij het Vaartuig behorende voorwerpen, voor afvaart vastleggen.

Conditielijst: lijst waarop partijen de staat van het Vaartuig, in het bijzonder eventueel aanwezige schade, voor afvaart vastleggen.

Elektronisch: per e-mail of website.

Toepasselijkheid: alle artikelen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verhuur van Vaartuigen (zonder schipper) en rondvaartboot (met schipper) tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

 

Artikel 1. Algemeen

 1. Huurder is verplicht tot naleving van de regels die gelden op het water, waaronder artikel

1.04 BPR:

“De schipper moet, ook bij ontbreken van uitdrukkelijke voorschriften in dit reglement, alle voorzorgsmaatregelen nemen die volgens goed zeemanschap of door de omstandigheden waarin het schip of het samenstel zich bevindt zijn geboden, teneinde met name te voorkomen dat:

 • het leven van personen in gevaar wordt gebracht;
 • schade wordt veroorzaakt aan andere schepen of aan drijvende voorwerpen, dan wel aan oevers of aan werken en inrichtingen van welke aard ook die zich in de vaarweg of op de oevers daarvan bevinden;
 • de veiligheid of het vlotte verloop van de scheepvaart in gevaar word gebracht.

2. Het laten omslaan van het Vaartuig is verboden. Het losmaken van onderdelen van het Vaartuig is verboden. 3. Het dragen van een zwemvest is niet verplicht maar wordt dringend geadviseerd.
4. Een geldige legitimatie voor Huurder is verplicht.
5. In geval van calamiteit dient Huurder onmiddellijk contact op te nemen met De Vlotte Vloot: 06 -28 23 38
6. In geval van dreigende overschrijding van de huurperiode door een gebrek aan het Vaartuig dient Huurder contact op te nemen met de Vlotte Vloot: 06 – 28 23 38 23
7. De minimale leeftijd voor de Huurder van de (elektrische) sloep en eend is 21 jaar, van de sloep met benzine motor is de minimale leeftijd 25 jaar .
8. Het maximaal aantal personen voor de sloep met benzine motor is 8, oftewel 640 kg.
Het maximaal aantal personen per elektrische eend is 2, oftewel 180 kg. In de elektrische eend moeten 2 volwassenen naast elkaar kunnen zitten op het zitgedeelte van 74 cm. Indien dit niet mogelijk is, dan dient men een 2e eend erbij te huren.
Het maximaal aantal personen per waterfiets is 2. Minimaal 1 persoon moet bij de trappers kunnen om de waterfiets voor te bewegen.
9. Het overschrijden van het maximaal aantal personen of bestuurder met een leeftijd onder de 21 jaar is zonder schriftelijke toestemming van Verhuurder strikt verboden.
10. Indien geconstateerd wordt dat een te jong persoon het Vaartuig bestuurt of dat er meer dan het maximaal aantal personen in een Vaartuig aanwezig zijn, heeft Verhuurder het recht de huurovereenkomst per direct te ontbinden zonder terugbetaling van reeds betaalde bedragen.
11. Gebruik van alcohol, drugs of anderszins verdovende middelen is verboden.
12. Huurder brengt het Vaartuig terug in dezelfde staat als waarin hij deze ontvangen heeft, derhalve met complete inventaris en toebehoren, zonder schade, schoongemaakt en netjes opgeruimd.
13. Alle kosten die verband houden met het gebruik van het gehuurde zoals havengelden, bruggelden, kadegelden, liggelden en verlichting en eventuele geldboetes zijn voor rekening van Huurder.
14. Verhuurder kan de overeenkomst direct ontbinden en het Vaartuig onmiddellijk terugnemen, indien Huurder zich niet houdt aan de algemene voorwaarden. Huurder is ook dan verplicht de volledige huurprijs te voldoen over de vooraf afgesproken periode.
15. Alleen indien vooraf schriftelijk overeengekomen mag Huurder het Vaartuig op een andere plaats inleveren dan de overeengekomen plaats.

Artikel 2 – Verplichtingen van de Verhuurder

 1. Bij de aanvang van de huurperiode draagt de Verhuurder het Vaartuig over aan de Huurder. De Verhuurder draagt er zorg voor dat het Vaartuig in goede staat verkeert, dat het kan dienen voor het gebruik waarvoor het bestemd is en dat het is voorzien van een voor het overeengekomen vaargebied deugdelijke veiligheidsuitrusting. Verhuurder zal met Huurder de conditielijst en – indien van toepassing – de inventarislijst opmaken en aftekenen.
 2. Voor vertrek zal Verhuurder instructies aan Huurder geven over het gebruik van het Vaartuig. Huurder zal deze instructies te allen tijde opvolgen.
 3. De Verhuurder is verplicht het Vaartuig ten behoeve van de Huurder te verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid, diefstal en cascoschade voor de vaart in het tussen Verhuurder en Huurder overeengekomen vaargebied. Het eigen risico bedraagt € 250,- per schadegeval. Schade onder de waterlijn is uitgesloten van verzekering en zal tegen kostprijs doorbelast worden aan de Huurder. De volledige schade veroorzaakt door de Huurder, door onder andere (maar niet beperkt tot) dronkenschap, opzet, grove nalatigheid en het niet opvolgen van aanwijzingen door verhuurder, welke niet is gedekt door de verzekering en dus van verzekering is uitgesloten, zal op Huurder worden verhaald.
 1. Verhuurder wordt geacht het gehuurde in goede staat te hebben afgeleverd en overeenkomstig de door partijen getekende conditie- en inventarislijst.
 2. Verhuurder wordt geacht het maximaal toegestane aantal opvarenden per Vaartuig niet te overschrijden. Het aantal opvarenden wordt gedefinieerd als alle personen op het Vaartuig aanwezig inclusief schipper en elke leeftijd, ook kinderen en baby’s tellen als volledig persoon mee. Het maximale aantal is gedefinieerd in de omschrijving van elk Vaartuig en wordt nogmaals gecommuniceerd bij aangaan van de huurovereenkomst. Bij constatering van het overschrijden van het maximale aantal opvarenden wordt € 75,- per persoon extra waarmee het maximum wordt overschreden in rekening gebracht en ingehouden op de waarborgsom, onverminderd de consequentie van volledige uitsluiting door de verzekering bij eventuele ongevallen en schade.
 3. Boetes opgelegd door Politie, Rijkswaterstaat of andere instanties zijn voor rekening van de Huurder.

 

Artikel 3 – Verplichtingen van de Huurder

 1. De betaling voor de afgesproken huurperiode dient voorafgaand via bankoverschrijving op rekeningnummer NL56RABO0157473406 t.n.v. De Vlotte Vloot dan wel à contant op locatie te zijn. voldaan.
 2. De Huurder is verplicht de inventaris, vermeld op de door de Verhuurder aan de Huurder ter hand te stellen inventarislijst en de bij het Vaartuig voor het betreffende vaargebied behorende veiligheidsuitrusting, te controleren op aanwezigheid. Indien de zich aan boord bevindende inventaris niet overeenstemt met de inventaris vermeld op de inventarislijst dan wel in geval de veiligheidsuitrusting onvolledig of ondeugdelijk is, dient de Huurder hiervan, vóór afvaart, de Verhuurder in kennis te stellen.
 3. Voor de afvaart dienen partijen de conditielijst en inventarislijst voor akkoord af te tekenen. De Verhuurder stelt een afschrift/kopie van de afgetekende conditielijst aan de Huurder ter hand.
 4. Voor vertrek zal Huurder instructies krijgen van Verhuurder over het gebruik van het Vaartuig. Huurder zal deze instructies te allen tijde opvolgen.
 5. De Huurder betaalt vooraf een waarborgsom van € 100,- per Vaartuig. Wanneer deze na online reserveren en betaling, wordt aan Huurder wanneer deze het Vaartuig na ommekomst van de huurperiode schoon, op tijd, zonder schade en in dezelfde staat is als bij ontvangst terug inlevert, de waarborgsom binnen 3 werkdagen teruggestort op zijn bankrekening. Wanneer de waarborgsom à contant is voldaan op de dag zelf dan wordt deze wanneer aan alle huurvoorwaarden is voldaan na ommekomst van de huurperiode weer à contant teruggegeven. De Verhuurder is gerechtigd bij geconstateerde schade de gestorte waarborgsom geheel of gedeeltelijk onder zich te houden en deze geheel of gedeeltelijk te verrekenen met de schade. Verwezen wordt naar artikel 7.
 6. De Huurder moet voorafgaande aan de in ontvangstneming van het Vaartuig een geldig legitimatiebewijs, adresgegevens en telefoonnummer overleggen.
 7. De Huurder wordt geacht het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen. Huurder verklaart kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden.
 8. De Huurder gebruikt het Vaartuig als een goed huisvader en goed schipper en overeenkomstig de bestemming. De Huurder mag geen veranderingen in het Vaartuig aanbrengen. De Huurder mag het Vaartuig niet in gebruik afstaan aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verhuurder. De Huurder verklaart op een verantwoorde en nette manier met het gehuurde om te gaan. Hierbij wordt rekening gehouden met openbare orde en netheid. De Huurder dient zich tijdens de huur te houden aan de geldende wetgeving en vaarregels en regels zoals ze geschreven staan in de wet.
 9. Verhuurder is te allen tijde gerechtigd om het Vaartuig bij vermeend misbruik per direct in te nemen zonder restitutie van het. huurbedrag.
 10. Aan het einde van de huurperiode draagt de Huurder het Vaartuig over aan de Verhuurder op de overeengekomen tijd en plaats en in dezelfde staat als waarin hij het ontvangen heeft.
 11. Het Vaartuig dient schoon en in dezelfde staat als bij vertrek ingeleverd te worden. Indien dit niet het geval is zal Verhuurder Huurder wijzen op de staat van het Vaartuig en verzoeken om deze alsnog schoon te maken, bij gebreke waarvan Verhuurder op kosten van Huurder voor schoonmaak zal zorgdragen. De kosten bedragen €50,- per Vaartuig en zal worden ingehouden van de borg.
 12. De kosten die direct verband houden met het gebruik van het Vaartuig, zoals eventuele haven-, brug-, kade-, liggelden, zijn voor rekening van de borg.
 13. Huurder is niet gerechtigd zelf reparaties uit te (laten) voeren dan wel anderszins de staat van het Vaartuig te wijzigen.
 14. De Huurder moet schade van welke aard dan ook, dan wel feiten en/of omstandigheden die redelijkerwijs tot schade kunnen leiden, direct per mobiele telefoon aan de Verhuurder mededelen, ongeacht of de schade is ontstaan door eigen toedoen of nalaten of door toedoen of nalaten van een derde. De Huurder moet zich houden aan de aanwijzingen van de Verhuurder tot behoud van het Vaartuig en tot behoud van de rechten van de Verhuurder.
 15. Niet-nakoming van het bepaalde in lid 3.14 kan voor de Huurder (ook) leiden tot volledige aansprakelijkheid voor schade en kosten.
 16. Het is de schipper en de opvarenden ten strengste verboden voorafgaande of tijdens het gebruik van een Vaartuig onder invloed te zijn van alcohol, drugs of andere verdovende middelen die de vaardigheid tot bediening beïnvloeden. Verhuurder heeft het recht bij aangaan van de huurovereenkomst c.q. terbeschikkingstelling van het Vaartuig bij vermeend gebruik – ter beoordeling van Verhuurder alleen – van alcohol, drugs of andere verdovende middelen voor de beoogd schipper of de opvarenden de verhuur te weigeren. Reeds gedane betalingen behoeven niet te worden teruggegeven.
 17. Aanwijzingen van het personeel van De Vlotte Vloot of door De Vlotte Vloot aangewezen representanten, dienen te allen tijde te worden opgevolgd.
 18. Het dragen van een zwemvest is niet verplicht maar wordt dringend geadviseerd.
 19. Huisdieren (honden) zijn aan boord wel toegestaan, maar zij zullen worden meegerekend als één (1) persoon.
 20. Roken is aan boord van alle Vaartuigen en op de verhuur locatie niet toegestaan.
 21. Huurder dient De Vlotte Vloot desgevraagd te allen tijde toegang tot het Vaartuig te verschaffen.

Artikel 4 Vaargebied en vaarregels

 1. De Vaartuigen mogen alleen gebruikt worden op de wateren die op de vaarkaart van De Vlotte Vloot zijn aangegeven. Deze vaarkaart wordt bij aanvang van de huurperiode bij het Vaartuig aan Huurder ter hand gesteld.
 2. Huurder dient te allen tijde rekening te houden met medegebruikers van het water en de wettelijke regels in acht te nemen. Dit geldt meer in het bijzonder specifiek bij bruggen, kruisingen en versmallingen. Bochten dienen niet te ruim worden genomen.
 3. Het is verboden aan te meren onder en/of aan bruggen, op hoeken van vaarwegen en aan woonboten.
 4. Huurder dient zich te allen tijde te houden aan de aanwijzingen van Verhuurder.
 5. De maximale vaarsnelheid is 5 km/u en er mag geen hinderlijke golfslag worden gecreëerd.
 6. Er mag geen afval overboord gegooid worden. Indien het Vaartuig niet vrij van afval wordt achtergelaten door Huurder, is deze een bedrag van € 50,- aan schoonmaakkosten verschuldigd.

Artikel 5 – Betaling, in verzuim zijn, wanprestatie

 1. Indien de Verhuurder zijn verplichtingen uit hoofde van de huurovereenkomst niet nakomt of niet na kan komen als gevolg van overmacht, is Verhuurder gerechtigd de huurovereenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. Verhuurder zal ten hoogste het reeds betaalde aan Huurder restitueren. Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor vergoeding van kosten en/of (gevolg)schade van Huurder. Indien Verhuurder een redelijk alternatief biedt is het bovenstaande niet van toepassing.
 2. Verhuurder heeft het recht om bij slechte weersomstandigheden – enkel te zijner beoordeling- zonder enige vorm van kosten of schade de Huurovereenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren als de veiligheid van de Huurder en/of de opvarenden in gevaar zou kunnen komen. Partijen kunnen in overleg alsdan een andere dag kiezen om een nieuwe huurovereenkomst aan te gaan.
 3. Huurder is in gebreke gebleven als Huurder de huur niet voor aanvang van de huurperiode voldaan heeft en/of zijn of haar andere verplichtingen ingevolge deze huurovereenkomst niet nakomt. Behalve nakoming en of schadevergoeding vorderen kan de Verhuurder zonder tussenkomst van de rechter de overeenkomst voor ontbonden houden en het gehuurde onmiddellijk onder zich nemen.
 4. Indien Huurder vóór het afgesproken tijdstip het Vaartuig terugbrengt op de overeengekomen plaats is Huurder niet gerechtigd tot restitutie van (een deel van) de huur.
 5. Indien Huurder het Vaartuig later dan op het afgesproken tijdstip op de overeengekomen plaats overdraagt, heeft Verhuurder het recht op een vermeerdering van de huursom gelijk aan een bedrag van €50,- per aangebroken kwartier dat is verlopen na het oorspronkelijk overeengekomen tijdstip van terugbrengen, alsmede op vergoeding van andere (gevolg-) schade. Dit geldt niet indien Huurder aantoont dat de verlate teruggave het uitsluitende gevolg is van een gebrek aan het Vaartuig dat een tijdige terugkeer verhinderde.
 6. Indien Huurder het Vaartuig niet op de overeengekomen plaats terugbrengt is Huurder aansprakelijk voor de kosten die dit met zich meebrengt, zulks met een minimum van €100,-, alsmede voor alle geleden en nog te lijden (gevolg)schade van Verhuurder.
 7. Alleen indien vooraf schriftelijk overeengekomen mag Huurder het Vaartuig op een andere plaats inleveren.
 8. Indien het Vaartuig door de Huurder niet in dezelfde staat als waarin hij het heeft ontvangen wordt overgedragen, dan wel indien hij niet heeft gehandeld conform artikel 3.14 van deze voorwaarden, is de Verhuurder gerechtigd op kosten van de Huurder het Vaartuig in de staat te (laten) herstellen als waarin het zich bij aanvang van de Huurovereenkomst bevond.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

 1. De Huurder is volledig aansprakelijk voor door hem toegebrachte schade, zulks in de meest ruime zin des woord, aan en/of verlies van het Vaartuig ontstaan gedurende de looptijd van de huurovereenkomst, danwel de aan hem toe te rekenen schade als gevolg van roekeloosheid en/of opzet, nalatigheid en/of het niet opvolgen van aanwijzingen door of namens Verhuurder. Onder de schade valt ook de schade en/of het verlies van inventaris en (elektrische) toebehoren, ongeacht of de schade niet door Huurder maar door een van zijn medeopvarenden is veroorzaakt, alsmede schade veroorzaakt door oneigenlijk / onkundig gebruik van het Vaartuig (zoals omslaan). De aansprakelijkheid voor schade is uitdrukkelijk niet beperkt tot de hoogte van de waarborgsom maar voor alle geleden schade.
 2. De Huurder is volledig aansprakelijk voor de door hem veroorzaakte (gevolg) schade welke niet is verzekerd op grond van de in artikel 2.3 bedoelde verzekering in geval hij het Vaartuig gebruikt in het niet tussen hem en de Verhuurder overeengekomen vaargebied.
 3. Het huren van het Vaartuig geschiedt op eigen risico. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade aan zaken van Huurder, of vermissing of diefstal van zaken van Huurder, dan wel voor enig lichamelijk letsel/ongeval ontstaan aan Huurder en/of de opvarenden en/of aan derden gedurende de huurperiode. Kinderen (tot 18 jaar) vallen onder de verantwoording van de ouders/verzorgers.
 4. Bij moedwillige vernieling van het Vaartuig of het vermoeden daarvan zal te allen tijde aangifte worden gedaan bij de politie. Indien schade aan zaken van derden is veroorzaakt, of aan derden zelf, en dit niet is gemeld bij die derden of Verhuurder zal Verhuurder, indien deze daarmee wordt geconfronteerd, te allen tijde aangifte doen bij de politie onder verstrekking van de gegevens van Huurder(s) die voldoen aan het door die derden of getuigen opgegeven signalement.
 5. Tenzij anders schriftelijk dan wel elektronisch overeengekomen, is het niet toegestaan een sluis of alle bij wet verboden/gevaarlijke gebieden te passeren. Indien in strijd hiermee wordt gehandeld zal schade die De Vlotte Vloot hierdoor zal leiden, nu in deze gevallen zowel het Vaartuig als de schipper en opvarenden niet verzekerd zijn, op de Huurder worden verhaald.
 6. Ondernemer verstrekt een waterkaart van het vaargebied waarop deze beperkingen aangegeven staan.
 7. Deze kaart dient slechts ter oriëntering op het vaarwater.
 8. Tenzij anders afgesproken, vinden de afvaart en retour van de Vaartuigen plaats aan de aanlegsteiger op de verhuurlocatie “Stadsstrand De Witte Sieb”, Vaaltweg te ‘s-Hertogenbosch.
 9. Het huren van de Vaartuigen geschiedt geheel op eigen risico. Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor enige schade, in de ruimste zin des woords en daaronder begrepen letsel- en gevolgschade, die door Huurder is geleden tijdens de huurperiode.

Artikel 7. Borgsom bij schade

Verhuurder heeft het Vaartuig verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid, cascoschade en diefstal. Bij schade aan het Vaartuig zal de borgsom à € 100,- zegge: honderdeuro ALTIJD worden ingehouden. Aan Huurder zal binnen 1 maand na schadedatum een factuur worden verstrekt ten behoeve van indiening bij de eigen verzekeraar.

 

Artikel 8 Reservering, wijziging en annulering

 1. Onze tarieven zijn inclusief btw en brandstofkosten tenzij anders overeengekomen en onder voorbehoud van prijswijzigingen. Als de tussen partijen overeengekomen huurprijs geldt de door Verhuurder in de reserveringsbevestiging genoteerde prijs.
 2. Reservering is enkel bindend bij (online) acceptatie van deze algemene voorwaarden.
 3. Bij annulering of wijziging tot 24 uur voorafgaand aan de huurperiode wordt 25% van het totale huurbedrag in rekening gebracht. Indien bij annulering direct een nieuwe reservering voor hetzelfde Vaartuig wordt gedaan wordt 10% van het oorspronkelijke totale huurbedrag in rekening gebracht.
 4. Bij annulering van 24 uur of minder voorafgaand aan de aanvangstijd van de huurperiode blijft het gehele huurbedrag verschuldigd.
 5. De kosten van Arrangementen (drank, etenswaar en entertainment) blijven bij annulering tot 72 uur voorafgaand aan de aanvangstijd van een huurperiode geheel verschuldigd.
 6. Een reservering is pas definitief als de ondernemer de Consument of Zakelijke Klant een email met een reserveringsbevestiging heeft gestuurd. Geen bevestiging ontvangen? Neem contact op met de onderneming. Indien er een fout optreedt tijdens de betaling zal het Vaartuig niet vrijgegeven worden.
 7. Reserveringen per email zijn pas definitief als ondernemer de Consument of Zakelijke Klant een email met een reserveringsbevestiging heeft gestuurd.

Artikel 9 – Annulering, Reclameren, Klachten

 1. Bij het reserveren van een Vaartuig loopt u het risico dat het op die dag slecht weer is. Slecht weer is, behoudens artikel 5.2 van deze voorwaarden, voor De Vlotte Vloot geen reden tot reductie of restitutie van de huursom. U mag de huur van het Vaartuig annuleren, maar doet u dat binnen 24 uur voor aanvang van de reserveringsperiode dan bent u wel de volledige huursom verschuldigd. Er kunnen zich evenwel ook andere omstandigheden voordoen, waarom u het gereserveerde Vaartuig wilt annuleren (zoals ziekte of ongeval). Een annuleringsverzekering raden wij u dan ook ten zeerste aan. Wij adviseren u, om hiervoor contact op te nemen met uw verzekeringsagent.
 2. Klachten over de uitvoering van de huurovereenkomst dienen nog tijdens de huurperiode telefonisch te worden geuit, en deze geuite klachten dienen binnen 24 uur na afloop van de huurperiode schriftelijk en behoorlijk toegelicht ter kennis te worden gebracht van Verhuurder. Klachten en reclames die pas na ommekomst van de huurperiode worden ontvangen worden niet in behandeling genomen.

Artikel 10. Privacy en gegevensverwerking

 1. De Vlotte Vloot is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De Vlotte Vloot houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.
 2. In het kader van onze dienstverlening (wanneer u contact met ons zoekt, verlangen wij een aantal van uw persoonsgegevens) legt De Vlotte Vloot uw gegevens Wij gebruiken deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst, voor de overige dienstverlening en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van De Vlotte Vloot op de hoogte te houden. Hierbij trachten wij rekening te houden met uw voorkeuren. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld.
 3. Door het aangaan van de huurovereenkomst is De Vlotte Vlot gerechtigd om en stemt De Consument of Zakelijke Klant in met gebruik van al het beeldmateriaal dat door ons is vervaardigd tijdens de vaartocht voor publicatie op enig medium zonder daarbij de eigenaar of bron te vermelden en zonder dat De Vlotte Vloot gehouden is tot anonimisering van het beeldmateriaal.

Artikel 11 – Geschillen, toepasselijk recht

 1. Op alle geschillen met betrekking tot de huurovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. De Huurder moet het geschil uiterlijk drie maanden nadat hij zijn klacht aan de Verhuurder heeft voorgelegd schriftelijk bij Rechtbank Oost-Brabant, zittingslocatie ’s-Hertogenbosch aanhangig maken, op straffe van verval van ieder recht van Huurder.