Algemene voorwaarden

DEFINITIES:
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

De verhuurder: De Vlotte Vloot die bedrijfsmatig goederen tegen betaling aan derden ter beschikking stelt;
De huurder: hij of zij (natuurlijk persoon) die, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf (consument) tegen betaling(register-)goederen van derden in gebruik heeft;
De huurovereenkomst: de overeenkomst waarbij de verhuurder zich verbindt om de huurder tegen betaling een vaartuig in gebruik te geven.
Het vaartuig: het vaartuig van verhuurder, inclusief alle ingebouwde elektronica en verdere toebehoren.
Toepassing: alle artikelen zijn van toepassing op verhuur van vaartuigen (zonder schipper) en rondvaartboot (met schipper) tenzij anders vermeld.

1. ALGEMEEN
1.1 Bij aanvang van de huurperiode zal verhuurder het vaartuig aan huurder leveren. Het zal in goede staat verkeren; het zal tot het gebruik waarvoor het bestemd is, kunnen dienen.
1.2 Het vaartuig en de inventaris (zoals kaarten, reddingsvesten, peddels, kussens, licht, etc.) die huurder van verhuurder meekrijgt dienen na de huurperiode in dezelfde staat te worden afgeleverd als waarin deze zich bevonden bij aanvang van de huur. Bij vermissing of schade brengt verhuurder huurder een bedrag ter waarde van de vervanging/herstel in rekening.
1.3 Huurder brengt het vaartuig terug in dezelfde staat als waarin hij deze ontvangen heeft (schoongemaakt, netjes opgeruimd, etc.). Indien dit niet het geval is, worden schoonmaakkosten aan huurder in rekening gebracht.
1.4 Verhuurder kan de overeenkomst direct ontbinden en het vaartuig onmiddellijk terugnemen, indien huurder zich niet houdt aan de algemene voorwaarden. Huurder is ook dan verplicht de volledige huurprijs te voldoen over de vooraf afgesproken periode.
1.5 Het is verboden de vaartuigen van verhuurder te besturen onder invloed van alcohol en/of drugs, waarbij dezelfde regels gelden als in het wegverkeer. Het gebruik van drugs en andere verdovende middelen is te allen tijde verboden. Wanneer verhuurder overmatig alcohol- of drugsgebruik constateert, houdt deze zonder voorbehoud de borgsom in en de huurovereenkomst wordt ontbonden zonder terugbetaling van reeds betaalde bedragen.
1.6 Alle kosten die verband houden met het gebruik van het gehuurde zoals havengelden, bruggelden, kadegelden, liggelden en verlichting en eventuele geldboetes zijn voor rekening van huurder.
1.7 Minimale leeftijd voor de bestuurder van de 5-persoons sloep is 21 jaar. Van de 7-persoons elektrische sloep is de minimale leeftijd 25 jaar.
1.8 Het maximaal aantal personen per aluminium sloep is 5, oftewel 400 kg. Het maximaal aantal personen per elektrische sloep is 7, oftewel 560 kg.
1.9 Het overschrijden van het maximaal aantal personen of bestuurder met een leeftijd onder de 21 jaar is zonder schriftelijke toestemming van verhuurder strikt verboden. De minimale leeftijd van de elektrische sloepen: De St. Jan, De Moriaan, Tramkade en Uilenburg is 25 jaar. Bij constatering behoudt verhuurder zich het recht de huurovereenkomst te ontbinden zonder terugbetaling van reeds betaalde bedragen.
1.10 Op de huurovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.
1.11 Een geldige legitimatie is verplicht.
1.12 In geval van calamiteiten dient huurder zo spoedig mogelijk contact op te nemen met verhuurder.

2. VAARGEBIED en VAARREGELS
2.1 De vaartuigen mogen alleen gebruikt worden op de wateren die op de vaarkaart van De Vlotte Vloot zijn aangegeven. Deze vaarkaart wordt bij aanvang van de huurperiode bij het vaartuig in bruikleen gegeven.
2.2 Huurder dient te allen tijde goed rekening te houden met medegebruikers van het water en in het bijzonder bij bruggen, kruisingen en smalle gedeeltes. Dit betekent ook het niet te ruim nemen van bochten.
2.3 Het is verboden aan te meren onder en/of aan bruggen, op hoeken van vaarwegen en aan woonboten.
2.4 Huurder dient zich te allen tijde te houden aan de aanwijzingen van verhuurder.
2.5 De maximale vaarsnelheid is 5 km/u en er wordt geen hinderlijke golfslag gecreëerd.
2.6 Er mag geen afval overboord gegooid worden. Na de huurperiode kan huurder het afval kwijt in de vuilnisbak op de verhuurlocatie. Indien het vaartuig niet vrij van afval wordt achtergelaten door huurder, is deze een bedrag van tenminste € 50,- aan schoonmaakkosten verschuldigd.

3. VERPLICHTINGEN VAN HUURDER
3.1 Huurder is in gebreke gebleven als huurder de huur niet voor aanvang van de huurperiode voldaan heeft of zijn of haar verplichtingen ingevolge deze huurovereenkomst niet nakomt. Behalve nakoming en of schadevergoeding vorderen kan de verhuurder zonder tussenkomst van de rechter de overeenkomst voor ontbonden houden en het gehuurde onmiddellijk tot zich nemen.
3.2 De betaling moet voldaan zijn voor aanvang van de afgesproken huurperiode, via bankoverschrijving op rekeningnummer NL56RABO0157473406 t.n.v. De Vlotte Vloot.
3.3 Voor vertrek zal huurder instructies van verhuurder krijgen aangaande het gebruik van het gehuurde. Huurder zal deze instructies te allen tijde aanvaarden en opvolgen.
3.4 Huurder zal het gehuurde als een goede huisvader en/of goed schipper en overeenkomstig de bestemming gebruiken. Huurder zal geen veranderingen in het gehuurde aanbrengen. Huurder zal het gehuurde zonder schriftelijke toestemming van verhuurder niet in gebruik afstaan, noch geheel, noch gedeeltelijk.
3.5 Aan het einde van de huurperiode zal huurder het gehuurde op de overeengekomen tijd bij het vertrekpunt van De Vlotte Vloot aan verhuurder overdragen in dezelfde staat waarin huurder het vaartuig ontvangen heeft. Mocht huurder de afgesproken tijd van terugkomst om welke reden dan ook niet gaan halen, dan dient huurder verhuurder hiervan zo spoedig mogelijk telefonisch in kennis te stellen. Indien het gehuurde later dan de overeengekomen tijd wordt afgemeld zal voor elk kwartier € 50,- zegge: vijftig euro in rekening gebracht worden. En heeft verhuurder recht op vergoeding van eventuele verdere (gevolg-)schade, tenzij de verlate teruggave niet aan huurder kan worden toegerekend.
3.6 Indien het gehuurde niet op het vertrekpunt van De Vlotte Vloot overgedragen wordt, zullen de kosten à € 100,- zegge: honderd euro voor het transporteren van het gehuurde naar het vertrekpunt in ‘s-Hertogenbosch volledig ten laste van de huurder komen. En heeft verhuurder recht op vergoeding van eventuele verdere (gevolg-)schade.
3.7 Alleen indien vooraf schriftelijk overeengekomen mag huurder het vaartuig op een andere plaats inleveren.

4. SCHADE EN AANSPRAKELIJKHEID
4.1 Huurder is aansprakelijk voor schade aan en verlies van het vaartuig, ontstaan gedurende de huurovereenkomst, tenzij huurder kan aantonen dat schade en verlies niet door hem of 
één van zijn medeopvarenden is veroorzaakt. Huurder zal aansprakelijk gesteld worden voor gederfde inkomsten als het gevolg van schade door huurder.
4.2 De verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel (ongeval), diefstal of vermissing van privé-goederen. Kinderen (tot 18 jaar) vallen onder de verantwoording van de ouders/verzorgers.
4.3 Huurder zal elk feit waaruit schade voortvloeit, dat de verzekeraar mogelijkerwijs moet weten, onmiddellijk aan verhuurder melden. Huurder zal zich houden aan de aanwijzingen van de verhuurder tot behoud van het vaartuig en tot behoud van de rechten van de huurder. Indien voorgenoemde feiten niet gemeld worden, kan dit voor huurder leiden tot volledige aansprakelijkheid voor schade en kosten.
4.4 Bij moedwillige vernieling of vermoeden van moedwillige vernieling aan het gehuurde en of schade aan derden zal te allen tijde aangifte worden gedaan bij de politie.
4.5 Huurder verklaart met online acceptatie bij reservering en/of ondertekening van deze algemene voorwaarden De Vlotte Vloot niet aansprakelijk te stellen voor welke schade dan ook.

5. BORGSTELLING
5.1 Verhuurder heeft de sloepen verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid, cascoschade en diefstal. Bij schade zal de borgsom à € 250,- zegge: tweehonderd en vijftig euro op voorhand worden ingehouden. U ontvangt dan hiervan een factuur die u bij uw eigen verzekering kunt indienen.

6. RESERVERING, WIJZIGING EN ANNULERING
6.1 Onze tarieven zijn inclusief btw en brandstofkosten tenzij anders overeengekomen en onder voorbehoud van prijswijzigingen.
6.2 Reservering is bindend bij (online) acceptatie van deze algemene voorwaarden.
6.3 Bij annulering tot 24 uur voorafgaand aan de huurperiode wordt 25% van het totale huurbedrag in rekening gebracht. Bij een nieuwe reservering voor hetzelfde vaartuig binnen 2 maanden na originele reserveringsdatum, wordt 15% op de nieuwe huurovereenkomst in mindering gebracht. Annuleert u 24 uur of minder voor aanvangstijd van de huurperiode dan wordt het totale huurbedrag in rekening gebracht.
6.4 Arrangementen (drank, etenswaar en entertainment) dienen bij annulering volledig afgenomen te worden en worden volledig in rekening gebracht.

7. KLACHTEN
7.1 Bij klachten dient huurder binnen een week na de huurdatum verhuurder daarvan schriftelijk in kennis te stellen, met deugdelijke toelichting en onderbouwing van de klacht.

8. PRIVACY EN GEGEVENSVERWERKING
8.1 De Vlotte Vloot is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De Vlotte Vloot houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.
8.2 In het kader van onze dienstverlening (wanneer u contact met ons zoekt, verlangen wij een aantal van uw persoonsgegevens) legt De Vlotte Vloot uw gegevens vast.
Wij gebruiken deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst, voor de overige dienstverlening en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van De Vlotte Vloot op de hoogte te houden. Hierbij trachten wij rekening te houden met uw voorkeuren. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld.
8.3 De Vlotte Vlot houdt zich het recht voor om beeldmateriaal, dat door ons is tijdens de vaartocht, zelf te publiceren in welk medium dan ook zonder daarbij de eigenaar of bron te vermelden.